logo ver 3
DSC_0071ap2

Hva er Neurofeedback?

Neurofeedback er direkte trening av hjernens funksjon, som lærer hjernen å fungere bedre og mer effektivt. Vi observerer hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av datautstyr. Dette måles ved hjelp av elektroder som festes til en persons hode. Ved hjelp av et videoprogram viser vi informasjonen tilbake til personen og belønner hjernen for å endre sin egen aktivitet til et bedre og mer egnet mønster. Dette er en gradvis læringsprosess som kan appliseres til hvilken som helst målbar aspekt av hjernens fungering. Neurofeedback blir også kalt EEG biofeedback, fordi det er basert på elektrisk hjerneaktivitet, EEG.

Neurofeedback er trening i selvregulering, og selvregulering er en nødvendig del av en god hjernefunksjon. Selvregulering innebærer at en kan kontrollere egne tanker, følelser og adferd hensiktsmessig og baserer seg på kognitive evner som oppmerksomhet, hukommelse og impulskontroll. Trening av dette, gjør at systemet – det sentrale nervesystemet fungerer bedre.

En kan sammenligne neurofeedback med det å lære å sykle. Når en lærer å sykle mottar hjernen feedback om hva man må gjør for å holde balansen på sykkelen. Etter gjentatte øvinger har man tilegnet seg ferdigheten og det er ikke lenger nødvendig å tenke på hvordan man skal holde balansen når man sykler, en bare gjør det. Sykling har blitt en ferdighet man behersker.  På samme måte fungerer Neurofeedback.

Les mer

 

 

Mer utfyllende om Nevrofeedback?

Biofeedback er en samlebetegnelse for ulike treningsmetoder som gjør oss bevisst på og i stand til å påvirke eller styre ubevisste kroppsprosesser. Denne formen for oppmerksomhetstrening og læring, virker gjennom kjente biologiske feedbacksystemer. Feedback betyr tilbakemelding og er kroppens naturlige måte å kontrollere aktiviteter i ulike organer på. Når aktiviteten i et organ faller utenfor en øvre eller nedre grense for hva kroppen kan akseptere av forandringer, utløses det signaler i nerve- og/eller hormonsystemet som korrigerer tilstanden. Disse mekanismene skal sørge for at kroppens indre miljø holdes stabilt og optimalt for cellenes funksjoner, såkalt homeostase.

Nevrofeedback er en sofistikert form for biofeedback basert på spesifikke aspekter av kortikal aktivitet. Nevrofeedback går i korthet ut på å benytte EEG som utgangspunkt for å skape endringer i kortikal aktivitet og følger prinsippene for operant betinging, altså grunnleggende læringsprinsipper. Tilnærmingen har fått forskjellig navn som Neurofeedback, nevroterapi og EEG Biofeedback.

Resonnementet bak tilnærmingen er at distinkte funksjonelle tilstander i hjernen, også dysfunksjonelle forhold reflekteres ved EEG, og rasjonale bak nevrofeedback er at tilstander kan endres. Menneskets hjerne har plastisitet til å endres, lære og reprodusere ønsket elektrisk aktivitet innenfor gitte rammer. Denne formen for læring forsøker å normalisere funksjonsnivået ved å endre og forbedre kommunikasjonen mellom hjernecellene og nervecellenettverkene.

Vitenskapelige studier bekrefter at nevrofeedback kan være virksom ved en rekke psykiske symptomer eller utviklingsforstyrrelser som påvirker hjernen, som ADHD, epilepsi, autisme, misbrukerproblematikk m.m. Målet er å lære individet hvordan spesifikk tilstand av kortikal aktivitet føles og hvordan de kan aktivere denne tilstanden selv.

For eksempel for barn med ADHD tilbyr nevrofeedback en mekanisme som kan ”normalisere” deres kortikale profil ved for eksempel å redusere overskuddet av langsom hjerneaktivitet og øke den hurtige bølgeaktiviteten. Ved å korrigere EEG vil barnet få økt oppmerksomhet og et mer hensiktmessig nivå av kortikal aktivitet som i andre omgang forbedrer adferd og skoleferdigheter.

Den eksakte fysiologiske prosessen involvert i endringene av mønsteret for kortikal aktivitet er ennå ikke godt forstått. Imidlertid har forskere vist at friske individer (Egner and Gruzelier 2001), personer som lider av hjerneskade (Thornton 2000), epilepsi (Sterman and Macdonald 1978) har greid å endre sitt EEG ved hjelp av nevrofeedback trening. Muligens greier individet etter nevrofeedback trening å gjenkjenne de spesifikke EEG tilstandene og aktivere dem ettersom det er nødvendig. Uansett er det mange som rapporterer at selv om de kan produsere de rette EEG tilstandene når det er nødvendig, vet de ikke helt hva de gjør og hvordan de gjør det. Dette indikerer at nevrofeedback trening innebærer en form for implisitt ubevisst læring.

Tilbake til toppen

 

Hvem og for hva kan Nevrofeedback hjelpe?

Neurofeedback er en banebrytende metode for behandling av nevropsykiatriske tilstander. Det kan sammenlignes med en slags fysioterapi for hjernen, der hjernen lærer seg å regulere seg selv mer effektivt.

Nevrofeedback adresserer problemer til hjernens selvregulering. Det er mange problemer som er relatert til dette. De inkluderer angst og depresjonsspektret, oppmerksomhetsvansker (ADD/ADHD), atferdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, og emosjonelle forstyrrelser. Det kan også være nyttig ved epilepsi, Tourettes syndrom og autistspekteret.

 

Tilbake til toppen

Hvordan blir dette utført?

Vi fester elektroder til skalpen for å observere hjernebølgeaktiviteten. Vi prosesserer signalet gjennom en datamaskin, og henter informasjon om visse viktige hjernebølgefrekvenser. Vi viser økning og redusering av denne aktiviteten tilbake til personen, som prøver å endre aktivitetsnivået. Noen frekvenser ønsker vi å øke, andre ønsker vi å redusere.

Vi presenterer denne informasjonen til klienten i form av et dataspill. Klienten kan effektivt spille spillet med hjernen sin. Til slutt blir hjerneaktiviteten ”formet” mot et effektivere, mer regulert fungering for individet. Frekvensene vi målsetter, og de spesifikke punktene på hodet hvor vi leser av hjernen er spesifikke for tilstandene vi prøver å adressere, og spesifikke for individet.

 

Tilbake til toppen

Hvordan vet vi hvordan man trener en spesifikk hjerne?

Forskjellige treningsprotokoller har blitt utviklet og fungerer retningsgivende for enkelte kategorier av utfordringer som oppmerksomhet, impulskontroll, depresjon, migrener, og generell bedring av kognitiv funksjon. Vi har flere vurderingsverktøy tilgjengelig som vi bruker for å bestemme hvilke protokoller vi skal benytte. Verktøyene inkluderer enkle nevrodiagnostiske og nevropsykologiske tester.

 

Tilbake til toppen

Er Neurofeedback ansett som en kur for enhver tilstand?

Ved organiske hjernelidelser vil det kun være et spørsmål om å få hjernen til å fungere bedre enn å kurere tilstanden. Når problemet er disregulering, ville vi si at det er ingen sykdom å kurere. Problemet er disregulering, og selv-regulering kan godt være løsningen. For ordens skyld - Neurofeedback vil ikke kurere lidelser.
 

Tilbake til toppen

Vil effekten av Neurofeedback trening egentlig vedvare?

Hvis problemet som tas opp skyldes hjernens disregulering, så er svaret ja.  Neurofeedback innebærer å lære hjernen til å organisere og fungere bedre. Når hjernen først har lært dette vil den fortsette å benytte sin nye kapasitet og dermed forsterke den gode effekten.

Ved degenerative tilstander som Parkinsons eller dementias, eller når en jobber med tilstander som kontinuerlig provoserer systemet (som f.eks. kan være tilfelle innen autismespekteret) er situasjonen annerledes.  Ved slike tilstander vil det ofte være nødvendig å fortsette trengningen utover vanlig nivå.
 

Tilbake til toppen

Er det mulig å trene Nevrofeedback hjemme?

Vi holder på å utvikle gode løsninger for dette, og vil etterhver tilby dette for de som vil være aktuelle.
 

Tilbake til toppen